Asianajaja-haku.net avulla etsit ja löydät itsellesi sopivan asianajajan tai lakimiehen Helsingin, Vantaan ja Espoon alueiden lakiasiaintoimistoista ja asianajotoimistoista.

Asianajaja - Asiantuntevaa palvelua

Mikä asianajaja oikeastaan on?


Asianajaja on lakimies, jonka ammattina on yritysten tai yksityishenkilöiden asioiden hoitaminen tuomioistuimissa. Lain mukaan pelkästään Suomen Asianajajaliiton jäsenet, joilla on oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi ainakin neljän vuoden työkokemus lakimiehen töistä, ja jotka ovat hyväksytysti suorittaneet asianajaja-tutkinnon, saavat käyttää asianajajan ammattinimikettä.

Suomen Asianajajaliitto vastaa asianajajien, julkisten oikeusavustajien sekä asianajotoimistoissa työskentelevien lakimiesten ammatillisesta valvonnasta. Suomen Asianajajaliiton jäsenkuntaan kuuluu noin 2200 asianajajaa. Se vastaa noin 11 % kaikkia Suomessa toimivista asianajajista ja lakimiehistä. Muut oikeudellista apua tarjoavat eivät ole Suomen Asianajajaliiton valvonnan piirissä.

Asianajajaksi pääsemisen edellytykset


Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty juristi


Asianajajan on oltava saavuttanut asianajajan toimen harjoittamiseen tarvittavan taidon ja käytännöllisen kokemuksen toimimalla asianajaja-tutkinnon lisäksi vähintään neljä vuotta oikeudenhoidon alalla tai siihen verrattavissa olevassa toimessa tai tehtävässä.


Asianajajalla tulee olla vähintään kaksi vuotta kokemusta avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa, julkisena oikeusavustajana tai itsenäisenä asianajaja tehtävien hoitajana. Asianajajan on oltava rehelliseksi tunnettu, eli asianajajaa ei voida olla tuomittu epärehellisyydestä. Asianajajan on lisäksi oltava myös elämäntavoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva asianajajaksi. Asianajajan on oltava täysivaltainen, eli asianajaja ei voi olla konkurssissa tai hänen toimintakelpoisuuttaan ei voida olla holhouslaissa tarkoitetulla tavalla rajoitettu. Asianajajan on myös oltava ammatillisesti itsenäinen, eli asianajajan täytyy olla itsenäinen ammatinharjoittaja, tai sitten asianajajan täytyy harjoittaa asianajaja-toimintaansa yhtiömuodossa toisen asianajajan kanssa, tai olla työsuhteessa vain toiseen asianajajaan.

Asianajajan toimintatavat

Asianajajan on noudatettava kaikessa toiminnassaan hyvää asianajaja tapaa, josta Suomen Asianajajaliitto on antanut ohjeet. Asianajajan on ensinnäkin oltava aina lojaali asiakkaalleen. Lisäksi asianajaja on lain velvoittamana ja hyvää asianajaja tapaa noudattaen määrätty valvomaan asiakkaan etua ja oikeuksia parhaan kykynsä mukaan. Asianajajan on oltava tehtävää hoitaessaan täysin riippumaton sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata asianajajan kykyä valvoa asiakkaan etua. Asianajaja ei saa omien etujensa, rasituksen tai kiusallisuuden vuoksi, asianomaisten yhteiskunnallisen aseman, kansallisuuden, rodun, sukupuolen, poliittisen tai uskonnollisen vakaumuksen tai muiden samankaltaisten seikkojen vaikuttaa tehtävän suorittamiseen. Asianajajan on oltava esteetön tehtävää vastaanottaessaan sekä sitä hoitaessaan. Asianajaja ei saa luvattomasti ilmaista tehtävässään saamiaan tietoja yksityisen, perheen, liikkeen tai ammatti salaisuuksia. Asianajaja ei saa myöskään luvattomasti ilmaista muita tietoja, joita asianajaja on tehtävää hoitaessaan saanut tietää.


Asianajajan on täytettävä tehtävänsä rehellisesti, asiallisesti ja moitteettomasti. Asianajajan on hoidettava tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, joutuisasti sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Asianajaja on velvollinen kehittämään sekä ylläpitämään omaa ammattitaitoaan, ja seuraamaan oikeuskehitystä niillä oikeuden aloilla, joilla asianajaja toimii. Lisäksi asianajajan on osallistuttava säännöllisesti koulutukseen. Asianajaja ei saa hyväksyä tehtävää, jos hänellä ei ole tehtävän edellyttämään ammattitaitoa, tai jos hän ei muulla tavoin kykene huolehtimaan tehtävästä asianmukaisesti. Asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on ajallisesti rajoittamaton. Henkilöllä, jota salassapito- tai vaitiolovelvollisuus suojaa, on kuitenkin oikeus vapauttaa asianajaja siitä. Asianajajan on myös pidettävä asiakkaansa aina ajan tasalla tehtävän edistymisestä, sekä erityisesti pidettävä huoli siitä, että ratkaisu, päätös tai sovinto ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle. Asianajajan on lisäksi vastattava asiakkaan tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä. Jos vastaaminen ei ole mahdollista, asianajajan on ilmoitettava asiakkaalle milloin vastaaminen onnistuu. Asianajajan on saatava asiakkaan hyväksyntä jokaiseen tärkeään toimenpiteeseen. Asianajajan palkkion on oltava kohtuullinen. Asianajajan on annettava asiakkaalle tieto mahdollisuudesta saada katettua asianajajan kuluja oikeusturvavakuutuksesta tai julkisista varoista.

Asianajajien palvelut yrityksille


  • Arvopaperimarkkinalaki
  • Kaupalliset sopimukset
  • Konkurssit
  • Liikejuridiikka
  • Verokonsultointi

Asianajajien palvelut yksityisille henkilöille


perhe-, perintö- ja rikosoikeudelliset asiat

Asianajaja-haku.net


Paljon tietoa asianajajista

Pk-seudun asianajotoimistot

Hae asianajaja

Löydä asianajaja hakupalvelustamme

Kaupungit

Suosittelemamme lakimiehet oikeudenkäyntiä varten